Khong th? b? qua cho cac nha t? ch?c s? ki?n!
Suy ngh? m?t cach nghiem tuc v? m?t
”S? ki?n chuyen nghi?p”

B?n co mu?n th? 『T? ch?c s? ki?n』 khong?

B?n co ?ang phan van v?

 • Khong th? hoan thanh s? ki?n do ?nh h??ng c?a Covid...
 • Toi khong th? ngh? ra m?t d? an ?ang nh? ...
 • Toi mu?n t? ch?c m?t s? ki?n ma khong c?n lo l?ng v? s? chu y c?a cong chung ...
 • Toi lo l?ng v? m?t s? ki?n khong ?ong ...
 • Vi la l?n ??u tien t? ch?c nen toi c?m th?y lo l?ng...
 • Toi lo l?ng li?u toi co th? lam ?i?u ?o trong ph?m vi ngan sach c?a minh ...

Toi ngh? r?ng do th?m h?a Covid nen kho?ng th?i gian khong th? t? ch?c m?t s? ki?n s? ti?p t?c keo dai!
??c bi?t, s? r?t tuy?t n?u co th? t? ch?c m?t d? an ma cac cong ty, c?a hang ho?c b?n be co th? yen tam th??ng th?c va mu?n th?c hi?n l?i.
Ngoai ra, toi ngh? r?ng co nhi?u nha t? ch?c ?ang len k? ho?ch cho m?t s? ki?n l?n ??u tien.
Vai tro c?a chung toi v?i t? cach la m?t cong ty t? ch?c s? ki?n la ph?i lo?i b? nh?ng lo l?ng ?o c?a ng??i t? ch?c.
Lam cho nh?ng ?n t??ng bao quat tr? thanh m?t k? ho?ch c? th? va ro rang h?n, l?p m?t k? ho?ch c? th? sau khi ki?m tra con ng??i, hang hoa va ngan sach, va hay ?? m?i th? t? ho?t ??ng thi?t l?p trong ngay ??n thu h?i, d?n d?p cho Event 21!
Chung toi s? c? g?ng h?c t?p va n? l?c ?? t?ng them nh?ng n? c??i!
Tr??c tien hay lien h? v?i chung toi! Nhan vien c?a chung toi luon ch? ??i b?n!

5 b??c ??n gi?n! Quy trinh t? ch?c s? ki?n ??n thu d?n

 • ① Yeu c?u
 • ② H?p
 • ③ G?i bao gia
 • ④ Ky h?p ??ng
 • ⑤ B?t ??u s?p x?p

X?p h?ng ph? bi?n c?a t? ch?c s? ki?n!

H?ng nh?t:T? ch?c s? ki?n tr?c tuy?n!

Hay giao cho chung toi t? vi?c l?p k? ho?ch ??n v?n hanh thi?t b?!

M?t s? ki?n kho co th? ???c t? ch?c do ?nh h??ng c?a Covid, b?n co mu?n t? ch?c no tr?c tuy?n khong? Cac nha t? ch?c s? ki?n va nhan vien qu?n ly s? ???c ?i?u ??ng t?i ??a ph??ng, va ng??i tham gia co th? tham gia tr?c tuy?n t? nha ho?c t? xa. Chung toi s? giup b?n chu?n b?, l?p ??t va v?n hanh cac thi?t b? ph?c t?p, c?ng nh? l?p k? ho?ch va qu?n ly n?i dung s? ki?n! No c?ng ph? bi?n nh? m?t n?i ?? giao ti?p nh? cac s? ki?n n?i b?!

Thong tin chi ti?t t?i ?ay

H?ng 2: Gi?i cau ?? tr?c tuy?n

B?n c?ng co th? t?o ra cac cau ?? c?a rieng b?n!

?ay la m?t tro ch?i trong ?o nh?ng ng??i tham gia tr? thanh nhan v?t chinh va s? d?ng h? th?ng h?i ngh? truy?n hinh (zoom, v.v.) ?? gi?i quy?t bi ?n ???c h?i tr?c tuy?n t? phia tr??c man hinh, v.v. va ti?n hanh cau chuy?n ?? ??t ???c m?c ?ich. No c?ng co th? t?o ra m?t gi?i phap cau ?? ban ??u ?? s? d?ng t?i m?t s? ki?n thu hut khach hang! No ph? bi?n nh? m?t s? ki?n PR cho cac c? s? th??ng m?i va m?t s? ki?n xay d?ng nhom trong n?i b?!

Thong tin chi ti?t t?i ?ay

H?ng 3: Phan ph?i va v?n hanh h?i th?o tren web

B?n co th? c?i thi?n vi?c h?c tr?c tuy?n c?a minh!

H?i th?o tren web la m?t bai gi?ng ho?c h?i th?o ???c t? ch?c tren web (tr?c tuy?n) ch?ng h?n nh? s? d?ng may tinh va h? th?ng h?i ngh? truy?n hinh nh? Zoom. B?n co th? phan ph?i va tham gia t? kh?p Nh?t B?n va b?t c? n?i nao tren th? gi?i. ??n v? t? ch?c co th? ti?p c?n ??a ban c? n??c, ??ng th?i co th? gi?m chi phi ??a ?i?m va chi phi v?n chuy?n!

Thong tin chi ti?t t?i ?ay
 • L?p k? ho?ch t? ch?c s? ki?n - H?i ngh? mua he Tokyo

B?n co ?ang g?p kho kh?n ? nh?ng v?n ?? nay khong?

 • ?ay la l?n l?p k? ho?ch s? ki?n ??u tien c?a toi, vi v?y toi lo l?ng vi toi khong bi?t ph?i lam gi
 • Toi mu?n th?o lu?n v? vi?c li?u k?ch b?n l?p k? ho?ch hi?n t?i co kh? thi tren th?c t? hay khong.
 • ?? s? ki?n di?n ra ma khong g?p r?c r?i, toi mu?n giao no cho nha cung c?p va lam cho no thanh cong t?t ??p!
 • Toi khong bi?t ph?i d?a vao nha cung c?p nao(Xem cac d? an ma Event 21 ?a th?c hi?n cho ??n nay
 • Toi khong bi?t minh c?n gi ?? len k? ho?ch cho m?t s? ki?n
 • Toi khong hi?u quy trinh cho ??n khi s? ki?n ???c t? ch?c
 • Toi mu?n giao pho vi?c ??m b?o ??a ?i?m, xac nh?n tr??c va giao ti?p v?i nh?ng ng??i t?i ??a ?i?m.
 • Toi mu?n giao pho t? l?p k? ho?ch ??n ho?t ??ng trong ngay
 • Toi mu?n giao pho t? vi?c s?p x?p hang hoa ??n ho?t ??ng trong ngay
K? ho?ch chi phi s? ki?n n?i b?
Th? lo?i s? ki?n S? ng??i Ph?m vi gia
Ti?c k? ni?m (t? ch?c t?i khach s?n) Kho?ng 100 ng??i T? 1,2 tri?u yen (120 man)
Kho?ng 200 ng??i T? 2 tri?u yen (200 man)~
Kho?ng 300 ng??i 2,6 tri?u yen (260 man)
H?i thao n?i b? Kho?ng 30 ng??i T? 400.000 yen (40 man)
Kho?ng 50 ng??i T? 1 tri?u yen (100 man)
Kho?ng 120 ng??i T? 1,5 tri?u yen (150 man)
S? ki?n tr?c tuy?n n?i b? B?t k? s? l??ng ng??i T? 50.000 yen (5 man)
Tro ch?i gi?i cau ?? tr?c tuy?n B?t k? s? l??ng ng??i T? 500.000 yen (50 man)

Hay giao cho chung toi! Nhi?u chuyen gia l?p k? ho?ch s? c? g?ng h?t s?c ?? giup b?n!

イベント21 スタッフメッセージ

? ?ay khac v?i cac cong ty t? ch?c s? ki?n khac! !!

?ay la nh?ng d? an ma Event 21 ?a th?c hi?n cho ??n nay!

Va con r?t nhi?u nh?ng thanh khac ma chung toi ?a ??t ???c!

Cong ty c?a chung toi l?p k? ho?ch va qu?n ly s? ki?n c?a b?n b?ng kinh nghi?m va “bi quy?t” ???c tich l?y t?h?n 44,000 yeu c?um?i n?m
Hay xem them t?i ?ay ?e bi?t them chi ti?t!
Hi?u su?t giao d?ch(https://event21.co.jp/kigyou_jisseki.htm)

Quy trinh l?p k? ho?ch s? ki?n

?? l?p k? ho?chChung toi c?n m?t k? ho?ch c? th? ?? bi?n no thanh hi?n th?c. N?u k? ho?ch la "lam ro cac y t??ng va y t??ng, khai ni?m, c? ch?, m?c tieu, v.v. c?a s? ki?n" thi k? ho?ch la "cach th?c th?c hi?n no, ngan sach, hang hoa ???c th?c hi?n c? th?, nha th?u, ??a ?i?m, v.v. "?i?u nay la do no nh?m m?c ?ich hi?n th? bien ch? c?a nhan vien, b?n v? ??a ?i?m, quy trinh lam vi?c, v.v. ?o la ly do t?i sao chung toi thi?t k? cac s? ki?n c?a minh ?? lam cho hinh ?nh c?a khach hang tr? nen c? th? va ??t ???c m?c tieu c?a h? m?t cach xu?t s?c. K? ho?ch khong nen thi?u, gi?ng nh? hai banh c?a m?t chi?c xe h?i. Vi d?, ngay c? khi ch? hoan thanh m?t y t??ng va m?t s? ki?n ???c t? ch?c, no s? la m?t ??a ?i?m khong hoan ch?nh n?u khong co k? ho?ch. Va ngay c? khi ch? hoan thanh k? ho?ch, n?u khong co quy?n l?c c?a ??n v? t? ch?c s? ki?n thi c?ng khong ro ?o la s? ki?n gi ch? vi hang quan, san kh?u, l?u b?t x?p thanh hang dai. B?ng cach nay, c? hai ??u quan tr?ng ??i v?i vi?c hi?n th?c hoa s? ki?n, vi v?y trong ph?n nay, chung toi s? gi?i thi?u nh?ng gi b?n c?n cho vi?c t? ch?c s? ki?n!Quy trinh t? cu?c h?p ??n s? ki?n

 1. B??c 1Yeu c?u

  お問い合わせ

  Vui long lien h? v?i chung toi t? m?u yeu c?uT?i ?ay

  N?u b?n co dan y ho?c ?? xu?t, vui long g?i qua e-mail ?? cau chuy?n s? di?n ra suon s?.


  front@event21.co.jp


  海外の方で、日本でイベントがしたい方へ
 1. B??c 2H?p (kh?o sat th?c ??a)

  打ち合わせ(現地調査)

  Chung toi s? nghe v? tinh hinh hi?n t?i c?a khach hang v? s? ki?n va m?c ?ich c?a s? ki?n. Chung toi s? t? ch?c m?t cu?c h?p
  T?t nhien c?ng co th? th?o lu?n qua ?i?n tho?i ho?c E-mail  M?c ?ich, khai ni?m: Chung toi s? ?? xu?t theo ch? ??, m?c ?ich va khai ni?m.
  Th?i gian th?c hi?n
  ??a ?i?m: Vui long cho bi?t quy mo, khu v?c va s? l??ng ng??i tham gia.(N?u b?n ?ang tim ki?m m?t ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n, hay nh?p vao ?ay!)
  Ngan sach: Chung toi s? ?? xu?t m?t s? ki?n v?i n?i dung phu h?p d?a tren ngan sach ma b?n ?a cho chung toi!(Xem ?? xu?t chi phi

 2. B??c 3G?i bao gia / k? ho?ch

  御見積もり・企画書送付

  D?a tren n?i dung c?a bu?i ?i?u tr?n (khai ni?m s? ki?n, ngan sach c?a khach hang, v.v.), chung toi s? t?o tai li?u b?ng cach l?p k? ho?ch lo?i s? ki?n th?c s? s? di?n ra.
  T?o cac thong s? k? thu?t
  ?? xu?t ??a ?i?m (chung toi co th? s?p x?p no)
  B? tri
  H??ng d?n v?n hanh(B?m vao ?ay ?? bi?t k?t qu? ho?t ??ng va thong tin chi ti?t
  K?ch b?n ti?n ?? (th?i gian bi?u)
  Lam cho hinh ?nh c?a b?n c? th? h?n.


 3. B??c 4Giao k?t h?p ??ng

  契約成立

  Sau khi quy?t ??nh cac n?i dung tren, ky bao gia t? chung toi va g?i l?i, h?p ??ng ???c ky k?t.
  Sau ?o, chung ta s? b?t ??u s?p x?p cac ?? dung th?c s?.
 4. B??c 5Ho?t ??ng / th?c thi / thu h?i

  運営・施行・撤去

  ??o di?n s? ki?n s? th??ng tru t?i th?i ?i?m thi?t l?p. * Chung toi s? ki?m tra quy trinh thi?t l?p va g? b? ?? b?n khong co b?t k? lo l?ng nao vao ngay di?n ra s? ki?n. Ngoai ra, m?t ??o di?n s? ?ong quan vao ngay di?n ra s? ki?n ?? linh ho?t ?ng pho v?i cac thay ??i.

Lien h? chung toi
電話B?m vao ?ay ?? gi?i ?ap th?c m?c qua ?i?n tho?i
カスタマーサービスセンター(フリーダイヤル)
Cau h?i th??ng g?p
Toi c?n thong tin gi khi ??t cau h?i?
Vui long cho chung toi bi?t thong tin b?n nghe ???c t? khach hang cang chi ti?t cang t?t.
(Ngan sach / ??a ?i?m th?c hi?n / Ch? ?? / Yeu c?u, v.v.)
Co gi?i h?n s? l??ng cu?c h?p khong?
Khong co gi ??c bi?t, vi v?y ??ng lo l?ng.
Trong tr??ng h?p n?u toi b? d?, toi co b? tinh phi khong?
Trong t?ng tr??ng h?p c? th?, ngay c? khi b?n b? d?, chung toi co th? tinh kho?ng 30.000 ??n 50.000 nh? phi t?o tai li?u l?p k? ho?ch. Xin ??ng ng?n ng?i h?i t?i th?i ?i?m l?n ??u tien tim hi?u ho?c l?n g?p ??u tien。
Co th? k?t n?i tr?c ti?p v?i khach hang va t??ng tac v?i h? ???c khong?
Co th?. Co th? trao ??i e-mail tr?c ti?p v?i khach hang trong khi hi?u n?i dung b?ng cach chen CC.
Toi co nen ??n ??a ?i?m vao ngay di?n ra s? ki?n khong?
Khong co ch? ??nh c? th?. Tuy nhien, chung toi yeu c?u b?n ? tr?ng thai ma chung toi co th? lien h? v?i b?n ngay l?p t?c trong tr??ng h?p co s? c?.
Khong c?n l?p k? ho?ch, nh?ng toi co th? yeu c?u cung c?p v?t t? s? ki?n ho?c nhan vien khong?
Vang, t?t nhien la co th?! Vui long cho chung toi bi?t nh?ng gi b?n c?n s?p x?p
Toi nen yeu c?u/ban b?c tr??c khi s? ki?n di?n ra bao lau?
?ay c?ng la s? ki?n theo t?ng tr??ng h?p c? th? nen khong co ch? ??nh ro rang, nh?ng n?u la s? ki?n co quy mo nh?t ??nh, chung toi th??ng tham kh?o y ki?n ??c?a b?n tr??c t? 3 ??n 6 thang. Tuy nhien, chung toi s? khong t? ch?i yeu c?u c?a b?n ch? vi b?n ?a ??t m?t yeu c?u ngay l?p t?c tr??c ?o, vi v?y xin vui long lien h? v?i chung toi ngay c? khi b?n ??t hang cho m?t s? ki?n ??t xu?t.

No khong ph?i la m?t cu?c thi, nh?ng toi mu?n co m?t y t??ng cho m?t s? ki?n.
N?u b?n ?ang tim ki?m b?t k? y t??ng t? ch?c s? ki?n nao, vui long lien h? v?i chung toi vi v?n co th? ???c t? v?n b?ng mi?ng v?i khach hang.
Co khu v?c danh rieng cho s? ki?n khong?
Khong co ch? ??nh c? th?. Chung toi co v?n phong tren toan qu?c. (Nara / Osaka / Kyoto / Aichi / Fukuoka / Tokyo / Kanagawa / Chiba / Saitama) Chung toi co thanh tich h? tr? cac s? ki?n d?ng tour tren toan qu?c ??n Hokkaido ? phia b?c va Fukuoka ? phia nam.